Disclaimer & Algemene Voorwaarden

Sylvia Kusuma – barsbe.com, voorheen Elevate You
Kvknr.: 62372440
Anton Geesinkstraat te Haarlemmermeer

Artikel 1. Definities

1.Life coach, facilitator: Sylvia Kusuma / barsbe.com (SK / BB)
2. Deelneem(st)er: de wederpartij van SK / BB
3. Behandeling: Diverse behandelingen consulten en trainingen, grotendeels op basis van
Access Consciousness® (afgekort Access) methoden en technieken
4. Overeenkomst: de afspraak voor behandelingen, trainingen of aankoop van een product

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten tussen de life coach / facilitator enerzijds en de deelneem(st)er anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Acceptatie van een (prijs)afspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de deelneem(st)er de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de deelneemster.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de Life coach/facilitator zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen de Life coach/facilitator en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de (prijs)afspraak door de deelneem(st)er of een mondelinge bevestiging hiervan.
2. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen van de zijde van de deelneem(st)er inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de Life coach/facilitator schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
3. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze mondeling of schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding
1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één losse of afgesproken serie behandeling(en). Na afloop van een (serie) behandeling kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bijaangetekende brief te ontbinden indien:
a. De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is(zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
b. Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering
1. Annulering van een 1 op 1 afspraak dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
2. Voor annulering van 1 op 1 behandelingen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
a. Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van een behandeling is de deelneem(st)er geen kosten verschuldigd.
b. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van een behandeling is de deelneem(st)er 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, tenzij bij de annulering direct een nieuwe afspraak wordt gemaakt. Indien de nieuwe afspraak wederom wordt geannuleerd, is de deelneem(st)er alsnog 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annulering.
c. Indien de deelneem(st)er zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op een afspraak voor een behandeling, is de deelneem(st)er 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd.
d. De Life coach/facilitator is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip. De Life coach/facilitator zal dit naar vermogen uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip aan deelneem(st)er kenbaar maken. Deelneem(st)er heeft het recht de afspraak bij een wijziging door de Life coach/facilitator te annuleren zonder dat deelneem(st)er hiervoor kosten aan de Life coach/facilitator verschuldigd is.
3. Annuleringsvoorwaarden van een workshop/seminar/class die de Life coach/facilitator verzorgt:
a. Bij annulering wegens ziekte van deelneem(st)er of diens kind of verzorgende dient de deelneem(st)er schriftelijk via de mail of sms kenbaar maken vóór 7u ‘s ochtends van de workshopdag. De deelneem(st)er mag dan kosteloos een andere datum kiezen van dezelfde workshop of in overleg een andere soortgelijke workshop deelnemen.
b. Indien de deelneem(st)er na 7u ‘s ochtends of niet verschijnt zonder bericht voorafgaand, is de deelneem(st)er alsnog 100% van het bedrag voor de workshop verschuldigd.
c. Een deelneem(st)er kunt, ten alle tijde, niet een deel van de (online) workshop achteraf annuleren en het bedrag deels of geheel terugvragen.
d. Er geldt een no-refund voor alle workshop, online en in persoon wanneer een deelneem(st)er zich heeft bedacht wanneer de (online) workshop is gestart of wanneer een workshopsmateriaal is verstuurd via de mail of per post.
4. Annuleringsvoorwaarden van een workshop/class/seminar die een andere life coach/facilitator geeft, gelden de voorwaarden van diegene. Dit is wanneer Life coach/facilitator SK als ‘host’ fungereert voor een andere life coach/facilitator.
5. Aangekochte fysieke of downloadbare producten kunnen niet retourneren of geannuleerd worden. Indien er sprake is van defecte of incompleet product dient de deelneem(st)er/ontvanger eerst te contacten. Sylvia Kusuma / barsbe.com is niet aansprakelijk van schade die door derden is gemaakt of door het verkeerd handelen van de deelneem(st)er/ontvang(st)er zelf.

Artikel 6. Geheimhouding en inzagerecht
1. De Life coach/facilitator zal alle informatie betreffende de deelneem(st)er die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Life coach/facilitator daartoe wettelijk verplicht is of aan de Life coach/facilitator hiervoor van de deelneem(st)er schriftelijke toestemming heeft verkregen.
a. Life coach / facilitator is verplicht om na een Access workshop/class al haar deelnemers te melden aan Access Consciousness®.
2. De Life coach / facilitator zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan haar medewerkers en aan eventueel ingeschakelde derden.

Artikel 7. Tarieven
1. De tarieven voor behandelingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld bij het afsluiten van de overeenkomst.

Artikel 8. Betaling en facturering
1. Een behandeling of consult dient vooraf contant of via bankoverschrijving te worden voldaan. Op verzoek van de deelneem(st)er kan een kwitantie worden verstrekt.
2. In geval een behandeling wordt geannuleerd en hiervoor kosten zijn verschuldigd, zoals aangegeven in Artikel 5., zal deelneem(st)er hiervoor van de Life coach / facilitator een factuur ontvangen.
3. Tenzij mondeling of schriftelijk anders overeengekomen, dient de deelneem(st)er de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de Life coach / facilitator te betalen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de behandeling/workshop door Life coach / facilitator is sprake van een inspanningsverplichting.
2. De Life coach / facilitator geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische, psychologische, mentale en fysiologische complicaties, die zich tijdens dan wel na uitvoering van de behandeling(en) bij de deelneem(st)er, of na het verkopen van producten aan de deelneem(st)er, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de life coach / facilitator. Life coach / facilitator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. Het deelnemen van een (online) workshop of een sessie is op eigen risico van de deelneem(st)er.
3. Life coach / facilitator is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de deelneem(st)er door de Life coach / facilitator mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
4. De aansprakelijkheid van de Life coach / facilitator voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.
5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de Life coach / facilitator beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de deelneem(st)er minus 40% van het totale bedrag.
6. De deelneem(st)er is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de Life coach / facilitator aansprakelijk wil stellen.
7. De deelneem(st)er bepaalt tijdens de (online) workshop of privé sessie zelf aan wanneer en hoeveel facilitatie wenst te ontvangen, en geeft dit mondeling aan.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de dienstverlening door de Life coach / facilitator is het Nederlands recht van toepassing.
2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening door de Life coach / facilitator die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank Amsterdam bevoegd.

Artikel 11. Respons via e-mail of telefoon
1. Life coach / facilitator zal naar beste kunnen binnen 72 uur antwoord geven op een door de deelneem(st)er gestuurde e-mail, ingesproken voicemail of andere manier van contact opname.
2. De Life coach / facilitator biedt geen garantie voor onmiddellijke respons op een bericht van de cliënt.

Artikel 12. Audio Opnames van Classes, Trainingen en 1 op 1 sessies
Live Classes – trainingen in groepsverband. Deze audio opnames worden maximaal 2 maanden beschikbaar gesteld via BOX of Dropbox. Daarna zullen deze niet meer beschikbaar zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de audio opnames en andere geleverde documenten binnen het tijdsbestek van 2 maanden op te slaan op eigen apparatuur. Daarna worden deze audio opnames en bestanden uit het bestand systeem verwijderd en derhalve niet meer verstrekt.

  1. Live 1 op 1 sessies – online en in persoon worden altijd opgenomen mits dat dat niet gewenst is. Deze audio opnames worden 2 maanden beschikbaar gesteld via BOX en Dropbox. Daarna zullen deze niet meer beschikbaar zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de audio opnames en andere geleverde documenten binnen het tijdsbestek van 2 maanden op te slaan op eigen apparatuur. Daarna worden deze audio opnames en bestanden uit het bestand systeem verwijderd en derhalve niet meer verstrekt.

Artikel 13. Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal
Het is een deelnemer niet toegestaan om tijdens live evenementen video- of audio-opnamen te maken die langer duren dan 3 minuten. Ook is het niet toegestaan om langer dan 3 minuten beelden live uit te zenden via social media of andere distributiekanalen, tenzij Sylvia Kusuma hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

  1. Indien de organisatie opmerkt dat deze regels worden overtreden, kan dit tot gevolg hebben dat je niet langer mag deelnemen aan het evenement.
  2. Het is een deelnemer van een evenement, class of online programma niet toegestaan om werkboeken, PDF sheets afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het evenement/workshop worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren of aan anderen door te geven, tenzij Sylvia Kusumahiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal juridische gevolgen hebben.
  3. Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens het evenement die via persoonlijke social media gedeeld mogen worden.
  4. Beeld- portret- en audio rechten – Sylvia Kusuma / barsbe.com, haar team en organisatie medewerkers kunnen tijdens evenementen/workshop en online programma’s opnamen maken (foto’s, video’s en audio). Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar of te zien is of op audio te horen is. Voordat de evenement/workshop begint mag de deelnem(st)er schriftelijk aangeven niet herkenbaar op de foto’s en video’s te verschijnen. Sylvia Kusuma / barsbe.com heeft het recht om deze beelden en audio te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en social media.

Artikel 14.
Onderzoek wijst uit dat het werken met de Access Tools en Processen van grote invloed kan zijn op het fysiologisch en mentaal functioneren van elk individu. Daarom raadt Sylvia Kusuma / barsbe.com aan dat iedereen die medicatie neemt voor welke fysieke of mentale klacht dan ook, alvorens het beginnen met Access Processing contact opneemt met de huisarts of behandelend specialist, en het medicijn gebruik onder controle te houden tijdens het gebruik van de Access Tools en Processen. Een aanpassing in medicatie kan wellicht vereist zijn naar verloop van tijd aangezien deze processen de persoon en zijn of haar lichaam in staat stellen om op eigen kracht te helen.

Haarlemmermeer, 18 augustus 2020